อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
15.42
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
15.42
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มงานอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
     - บริหารงานทั่วไปของจังหวัด
     - งานช่วยอำนวยการผู้ว่าราชการจังหวัด
     - เสนอแนะการบริหารราชการตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
     - งานรัฐพิธี ราชพิธี
     - จัดให้มีระบบการสื่อสารระหว่างส่วนราชการภายในจังหวัด รวมทั้งระหว่างจังหวัดและส่วนกลาง
     - งานให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
     - งานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานจังหวัด
     - งานการต่างประเทศและงานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
     - งานกิจการด้านการข่าว
     - งานพัสดุของสำนักงานจังหวัด
     - งานการเงินและบัญชี ในฐานะ กรม/จังหวัด/สำนักงานจังหวัด
     - งานเบิกจ่ายงบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
     - งานเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน
     - งานจัดทำคำของบประมาณของสำนักงานจังหวัด

---- --- ไม่มีข้อมูล --- ----

กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
โทร./โทรสาร 0-3561-1235
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail : [email protected]

---- --- ไม่มีข้อมูล --- ----