อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
16.37
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
16.37
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
     - งานบริหารงานบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
     - งานสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องกฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
     - จัดทำฐานข้อมูลบุคคลจังหวัด วางแผนพัฒนาบุคลากรในจังหวัด
     - งานส่งเสริมจริยธรรม ป้องกันทุจริตและประเทศไทยใสสะอาด
     - งานประสานงานกับสำนักงาน ก.พ.และส่วนราชการในการเพิ่มขีดความสามารถ
       และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลจังหวัด
     - งาน อ.ก.พ.จังหวัด และงาน ก.ธ.จ.
     - งานบริหารงานบุคคลของสำนักงานจังหวัด
     - เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
     - การพัฒนาระบบราชการของจังหวัด
     - คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด
     - การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัด

---- --- ไม่มีข้อมูล --- ----

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
โทร. 0-3561-1235
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail : [email protected]

---- --- ไม่มีข้อมูล --- ----