แผนปฏิบัติงานประจำปี
จำนวนเอกสารทั้งหมด 2 รายการ
สรุปโครงการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในงบประมาณประจำปี 2566
ขั้นตอนการพิจารณาและสนับสนุนโครงการฯ และงบประมาณ ตามแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.