คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนเอกสารทั้งหมด 4 รายการ
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ที่ 369/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดอ่างทอง
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 367/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดอ่างทอง
ประกาศ ที่ อพ.สธ. 64/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดอ่างทอง
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2157/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดอ่างทอง