ข่าวประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปที่โรงเรียนเชียงกลาง
23 พฤษภาคม 2557

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เพื่อทรงเปิดอาคารนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่บริษัท ระบบขนส่งมวลชน จำกัด มหาชน สมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่า ร่วมกันจัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชที่หายากในท้องถิ่น และของประเทศ ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรป่าปกปักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในโรงเรียน ที่มีพืชถึง ๑๖๒ ชนิด เป็นจำนวนกว่า ๒,๐๐๐ ต้น และธนาคารโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและความรู้ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำเภอเชียงกลาง จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพระราโชวาท และ นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเมล็ดพันธุข้าวเหนียวด้านโรคไหม้ “ธัญสิริน” เพื่อพระราชทานแก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน และธนาคารข้าวศูนย์ภูฟ้า จังหวัดน่าน สำหรับเป็นกองทุนให้เกษตรกรกู้ยืม (เครดิตข่าวจากไทยรัฐและไอเอ็นเอ็นนิวส์)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ