ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)

“พิรุณสาร” วันนี้ (16 เมษายน 2564) เวลา 09.30 น. นายสุชน ภัยธิราช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) โดยมีนางศศิธร กาหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรับปรุงแผนแม่บทโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง