ภาพกิจกรรม
การประชุมจัดทำแผนคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกอบการประชุมจัดทำแผนคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทระยะ 5  ปีที่เจ็ด  (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดอ่างทอง