• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดอ่างทองได้รับพระราชทานราชานุญาตจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และมีประกาศ อพ.สธ. ที่ 65/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน งาน อพ.สธ.จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
จากนั้น จังหวัดอ่างทองได้มีคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2157/2560 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 แต่งตั้งคณะ ทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) จังหวัดอ่างทองเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน อพ.สธ. ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยได้พัฒนา ศักยภาพของหน่วยงานในจังหวัดเพื่อดำเนินการกิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร และ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร