อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
07.53
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
07.53
ข้อมูลทั่วไป : ป่าโมก

ประวัติ

          ท้องถิ่นอำเภอป่าโมก มีชื่อปรากฏในพระราชพงศาวดารมานานตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งทรงทำสงครามกับพม่าหลายครั้งเพื่อกอบกู้เอกราชของชาติไทย พระองค์เสด็จยกกองทัพเรือมาประทับประชุมพล ณ ตำบลป่าโมก และทำพิธีตัดไม้ข่มนามเอาฤกษ์ชัย

          ท้องถิ่นอำเภอป่าโมก เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองอ่างทอง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองเมื่อบริเวณหมู่บ้านป่าโมก ตำบลป่าโมก แขวงเมืองอ่างทอง มณฑลกรุงเก่า เป็นพื้นที่ห่างไกลจากอำเภอเมือง มีหลังคาเรือนประมาณ 900 หลัง และมีประชากรประมาณ 17,000 คน จึงจัดตั้งตำบลป่าโมก เป็น อำเภอป่าโมก[1] แขวงเมืองอ่างทองขึ้น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2444 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ปีเดียวกัน

วันที่ 7 เมษายน 2444 ยกฐานะหมู่บ้านป่าโมก ตำบลป่าโมก อำเภอเมืองอ่างทอง ขึ้นเป็น อำเภอป่าโมก

วันที่ 16 มกราคม 2481 ยุบตำบลไผ่ดำ อำเภอป่าโมก และโอนท้องที่ที่ยุบไปขึ้นกับตำบลบางจัก อำเภอวิเศษไชยชาญ

วันที่ 26 ธันวาคม 2481 โอนพื้นที่ตำบลไผ่ดำ อำเภอป่าโมก ไปขึ้นกับ อำเภอวิเศษไชยชาญ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2482 เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอป่าโมก (1,2,3) จังหวัดอ่างทอง

     (1) ยุบตำบลบางปลากด และหมู่บ้านหมู่ที่ 1-5 ตำบลเอกราช รวมเข้าตำบลป่าโมก และจัดตั้งเป็น ตำบลป่าโมก
     (2) ยุบตำบลโรงช้าง รวมเข้าตำบลสายทอง และจัดตั้งเป็น ตำบลสายทอง
     (3) ยุบตำบลตะพุ่น ตำบลบางแพ และหมู่บ้านหมู่ที่ 6-10 ตำบลเอกราช และจัดตั้งเป็น ตำบลเอกราช

วันที่ 12 มิถุนายน 2482 ยุบตำบลปะขาว รวมเข้าตำบลโผงเผง และจัดตั้งเป็น ตำบลโผงเผง

วันที่ 15 ตุลาคม 2483 จัดตั้งเทศบาลตำบลป่าโมก ในท้องที่ตำบลป่าโมกทั้งตำบล

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2490 โอนพื้นที่หมู่ 1 (ในขณะนั้น) ของตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ไปขึ้นกับตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2490 ตั้งตำบลบางปลากด แยกออกจากตำบลป่าโมก

วันที่ 28 มิถุนายน 2492 ตั้งตำบลบางเสด็จ แยกออกจากตำบลโผงเผง ตั้งตำบลนรสิงห์ แยกออกจากตำบลเอกราช และตั้งตำบลโรงช้าง แยกออกจากตำบลสายทอง

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอป่าโมก ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของจังหวัดอ่างทอง ห่างจากอำเภอเมืองอ่างทองประมาณ 12 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองอ่างทองและอำเภอวิเศษชัยชาญ
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางปะหันและอำเภอมหาราช (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางบาล (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอผักไห่ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)