เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
"ขอพี่น้องชาวอ่างทองช่วยกัน สวมหน้ากากอนามัย อดทนกันอีกซักนิด เราจะข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนข้าราชการและประชาชน ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3 กุมภาพันธ์ 2565

ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าสำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการศึกษา เพื่อพัฒนารูปแบบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่รองรับชีวิต และการทํางานใหม่ (New Normal) ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จึงได้ดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นของข้าราชการและ ประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสถานการณ์ (COVID-19)

จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนตอบแบบสำรวจออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th/whsurveybobb หรือ QR Code

×
1 / 1