เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
"ขอพี่น้องชาวอ่างทองช่วยกัน สวมหน้ากากอนามัย อดทนกันอีกซักนิด เราจะข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน"
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำนี้ ในกฎหมายแปลว่าอะไร : ทางจำเป็น
27 เมษายน 2564

คำนี้ ในกฎหมายแปลว่าอะไร : ทางจำเป็น

https://justicechannel.org/law.../law-vocabulary-public-way

คำว่า "ทางจำเป็น" ไม่มีคำนิยามอย่างชัดเจนในทางกฎหมาย แต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349 บัญญัติว่า

"ที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ไซร้ ท่านว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นจะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้

ที่ดินแปลงใดมีทางออกได้แต่ต้องข้ามสระ บึง หรือทะเล หรือมีที่ชันอันมีระดับที่ดินกับทางสาธารณะสูงกว่ากันมาก เจ้าของที่ดินจะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ได้

ที่และวิธีทำทางผ่านต้องเลือกให้พอควรแก่ความจำเป็นของผู้มีสิทธิจะผ่าน โดยคำนึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้เสียหายน้อยที่สุดที่จะเป็นได้ ถ้าจำเป็นผู้มีสิทธิผ่านจะสร้างถนนเป็นทางผ่านได้

ผู้มีสิทธิผ่านต้องใช้ค่าทดแทนแก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่ เพื่อความเสียหายอันเกิดแต่เหตุที่มีทางผ่านนั้น ค่าทดแทนนั้นนอกจากค่าเสียหายเพราะสร้างถนนแล้ว จะกำหนดเป็นรายปีก็ได้"

"ทางจำเป็น"

- เกิดขึ้นโดยอำนาจของกฎหมาย ผู้มีสิทธิใช้ทางไม่ต้องจดทะเบียนการได้มาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

- ไม่ใช่สิทธิที่ติดกับที่ดิน ถ้าต่อมาเจ้าของที่ดินมีทางออกสู่สาธารณะแล้วที่ดินไม่ตกอยู่ในที่ล้อมก็ไม่มีสิทธิของให้เปิดทางจำเป็น

- เจ้าของที่ดินที่ถูกล้อมเท่านั้นที่มีอำนาจฟ้องขอให้เปิดทางจำเป็นแต่ไม่ต้องเป็นผู้ครอบครองที่ดิน

- การขอทางจำเป็นตาม ปพพ.1349 กฎหมายไม่กำหนดว่าผู้เป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกล้อมอยู่ต้องได้ที่ดินมาโดยสุจริต แม้ได้ที่ดินมาโดยรู้ว่าเป็นที่ดินที่มีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ ก็มีสิทธิฟ้องขอเปิดทางจำเป็นได้ ไม่เป็นการฟ้องคดีโดยไม่สุจริต

- เจ้าของที่ดินซึ่งถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมมีสิทธิขอผ่านที่ดินที่ล้อมแปลงใดก็ได้ เพียงแต่การผ่านที่ดินที่ล้อม ทางจำเป็นและวิธีทำทางจะต้องพอควรแก่ความจำเป็นโดยให้เสียหายน้อยที่สุด

- ผู้มีสิทธิใช้ทางจำเป็นต้องใช้โดยมีขอบเขตด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลเสียหายอันจะเกิดขึ้นแก่ผู้เป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกบังคับใช้ทางจำเป็นด้วย

- การใช้ทางจำเป็นไม่ถูกจำกัดว่าต้องใช้เดินอย่างเดียว มีสิทธิใช้รถยนต์ผ่านทางได้

- ผู้มีสิทธิจะผ่านต้องใช้ค่าทดแทนแก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมเป็นความเสียหายอันเกิดจากเหตุที่มีทางผ่านนั้น แต่กฎหมายไม่บังคับว่าจะต้องใช้ค่าทดแทนก่อนจึงจะใช้ทางจำเป็นได้ เจ้าของที่ดินที่ถูกล้อมมีสิทธิฟ้องให้เปิดทางจำเป็นได้โดยไม่ต้องเสนอค่าทดแทนก็ได้

เมื่อเจ้าของที่ดินที่ถูกล้อมไม่เสนอค่าทดแทนแก่เจ้าของที่ดินที่ล้อม และเจ้าของที่ดินที่ล้อมไม่ฟ้องแย้งเรียกค่าทดแทนจากเจ้าของที่ดินที่ถูกล้อม คดีไม่มีประเด็นเรื่องค่าเสียหาย

ตัวอย่าง

นาง ก ซื้อที่ดินมา 1 แปลง แต่ที่ดินไม่มีทางออกสู่สาธารณะ เพราะถูกที่ดินของนายขอล้อมอยู่

กรณีเช่นนี้ นาง ก มีสิทธิที่จะได้ทางจำเป็นจากที่ดินของนาย ข ออกสู่สาธารณะ

ทางที่ผ่านที่ดินของนาย ข ออกสู่สาธารณะคือทางจำเป็น โดยนาง ก ได้เสียค่าตอบแทนให้นาย ข เพื่อทางจำเป็นนี้

ที่มา : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349

×
1 / 1