เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
×
×
โทรศัพท์/แฟกซ์

0-3561-1713 หรือ 062-5257162

  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
"ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้"
นายรังสรรค์ ตันเจริญ
ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
สรุปเรื่องร้องเรียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส ที่ 1 - 4)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
รับเรื่อง
786
ยุติ
749
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
37
--- ไม่มีข้อมูล ---
วันที่ เลขที่ออกหนังสือ เรื่อง ชั้นความเร็ว
28 เม.ย. 65 หนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท 0017.1/ว 1747 ลงวันที่ 26 เมษายน 2565 การจัดตั้ง "ตู้ราชสีห์" รับเรื่องร้องทุกข์(ดู : 152)
21 มี.ค. 65 หนังสือจังหวัดอ่างทอง ด่วนที่สุด ที่ อท 0017.1/ว 1238 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565 การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวั...(ดู : 64)
วันที่ เรื่อง
6 ม.ค. 65 แบบฟอร์มคำร้อง
สำรวจความคิดเห็น
เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำขั้นตอนการให้บริการ
  • น้อยที่สุด
  • น้อย
  • ปานกลาง
  • มาก
  • มากที่สุด