เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
"ขอพี่น้องชาวอ่างทองช่วยกัน สวมหน้ากากอนามัย อดทนกันอีกซักนิด เราจะข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน"
ข้อมูลทั่วไป
ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศ ฉบับที่ 9๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
จังหวัดอ่างทอง ได้เปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 (หลังเก่า)