เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
"ขอพี่น้องชาวอ่างทองช่วยกัน สวมหน้ากากอนามัย อดทนกันอีกซักนิด เราจะข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน"
หน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
 1. งานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
  1. รับเรื่อง/กรอกข้อมูลลงในแบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ที่กำหนด)
  2. เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม ให้คำปรึกษา หรือชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้ร้องทราบ
  3. กรณี เป็นเรื่องเฉพาะ จะเชิญหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือผู้แทนที่มีความรู้มาร่วมชี้แจง กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Center)
  4. กรณี เป็นเรื่องส่งต่อ ให้หน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
  5. กรณี เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน หากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ที่จะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงกับผู้ร้อง จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นัดบุคคลที่เป็นคู่กรณีเจรจา
  6. ประชุมติดตามเร่งรัด การดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียนของหน่วยงานที่รับเรื่องต่อ
 2. งานเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
 3. การบริการข้อมูลข่าวสาร
 4. บริการให้คำปรึกษา รับข้อคิดเห็นเสนอแนะ
 5. งานบริการรับ - ส่ง เรื่องต่อ (Service Link)
 6. หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว
 7. นโยบายรัฐบาล และงานบริการอื่นๆ