วาระงานผู้บริหารจังหวัดอ่างทอง
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี)
08:30 น.  ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน "การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม" เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565     ณ ทางข้ามทางม้าลาย ถนนทางหลวงหมายเลข 309 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง)
08:00 น.  ร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน "การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม" เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565   ณ ทางข้ามทางม้าลาย ถนนทางหลวงหมายเลข 309 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์)
08:00 น.  ร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน "การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม" เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕   ณ ทางข้ามทางม้าลาย ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ บริเวณหน้าโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
08:30 น.  เวรอำนวยการวันหยุดราชการ   ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง สนง.จังหวัดอ่างทอง (กลุ่มงานอำนวยการ)  
ปลัดจังหวัดอ่างทอง (นายปริญญา เขมะชิต)
07:45 น.  ร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน "การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม" เดือนพฤษภาคม 2565   ณ ทางข้ามทางม้าลาย ถนนทางหลวงหมายเลข 309 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อ่างทอง การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง (นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช)
08:00 น.  ร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน "การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม" เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565    ณ ทางข้ามทางม้าลาย ถนนทางหลวงหมายเลข 309 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565